Jakie ruchomości może zająć komornik?

Egzekucja z ruchomości jest jednym z bardziej popularnych i skutecznych sposobów stosowanych przez komornika. W ten sposób dłużnik może zwrócić wierzycielowi należności w odpowiedniej wysokości.

Jakie ruchomości może zająć komornik?

Jakie ruchomości ma prawo zająć komornik?

Komornik jest uprawniony do zajęcia ruchomości, którymi włada osoba zadłużona. Nie musi badać, jak wygląda stan prawny danej ruchomości. Jest tylko zobowiązany do stwierdzenia, czy konkretną rzeczą rzeczywiście “włada”dany dłużnik. Dlatego nie jest istotne, czy rzecz należy do dłużnika, czy osoby trzeciej. Komornik nie może i nie musi weryfikować, czy osoba zadłużona rzeczywiście jest właścicielem danej ruchomości, czy tylko z niej korzysta. Pojęcie władanie znajdziemy w Kodeksie Cywilnym. Oznacza korzystanie, używanie danej rzeczy. Dłużnik może też korzystać wspólnie z innymi domownikami z określonej rzeczy. Bez względu na to, czy używa jej, czy tylko ją współdzieli z innymi osobami, komornik sądowy warszawa wola może ją zająć.

Protokół zajęcia ruchomości

Komornik jest zobowiązany do sporządzenia protokołu zajęcia ruchomości. Ten dokument poświadcza, które nieruchomości zostały przez niego zajęte i jaka jest szacowana wartość. W określonych przypadkach wyceny może dokonać biegły sądowy. Warto też pamiętać, że komornik musi w trakcie zajęcia ruchomości wyznaczyć dozorcę. Jego obowiązkiem jest dbanie o zajętą rzecz. Zwykle dozorcą zostaje dłużnik. Wtedy może bez problemu dalej z niej korzystać. Jeżeli istnieją jednak ważne przesłanki, np. ukrycia danej rzeczy przez osobę zadłużoną, dozorcą może zostać inna osoba, wyznaczona przez komornika.

W protokole komornik zaznacza również, kto jest właścicielem lub współwłaścicielem konkretnej rzeczy. Jest zobowiązany do powiadomienia takich osób o zajęciu. Informuje również o prawie zwolnienia ruchomości spod egzekucji komorniczej.

Co może zrobić dłużnik, gdy komornik zajął rzecz, należącą do innej osoby?

Jeżeli dłużnik uczestniczy podczas zajmowania rzeczy, ma prawo poinformować komornika o tym, że korzysta z danych ruchomości, ale należą one do osoby trzeciej. Przekazuje komornikowi dane właścicieli. Jeśli jednak dłużnik nie jest obecny podczas zajęcia, po otrzymaniu protokołu zajęcia niezwłocznie musi poinformować komornika, do kogo należą konkretne ruchomości i wskazać ich adresy zamieszkania. Komornik ma wtedy obowiązek poinformować właścicieli o zajęciu rzeczy.

Jakie ruchomości może zająć komornik?

Jakich rzeczy nie może zająć komornik?

Komornik ma prawo zająć rachunki bankowe, ruchomości, nieruchomości, wierzytelności i wynagrodzenie za pracę. Jednak Kodeks Cywilny określa również, czego nie może zająć komornik. Listę znajdziemy w art.823:

  • przedmioty urządzenia domowego, pościel, bielizna i ubranie codzienne, niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków rodziny,
  • zapasy żywności i opału niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków rodziny na okres jednego miesiąca,
  • jedna krowa lub dwie kozy albo trzy owce potrzebne do wyżywienia dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków rodziny na okres jednego miesiąca wraz z zapasem paszy i ściółki do najbliższych zbiorów,
  • narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz surowce niezbędne dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia, z wyłączeniem jednak pojazdów mechanicznych,
  • u dłużnika u dłużnika pobierającego periodyczną stałą płacę – pieniądze w  kwocie, która odpowiada niepodlegającej egzekucji części płacy za czas do najbliższego terminu wypłaty, a u dłużnika nie otrzymującego stałej płacy – pieniądze niezbędne dla niego i jego rodziny na utrzymanie przez dwa tygodnie;
  • przedmioty niezbędne do nauki, papiery osobiste, odznaczenia i  przedmioty służące do wykonywania praktyk religijnych oraz przedmioty codziennego użytku.