Sprawd? jak kszta?towa? pozytywny wizerunek w sieci!

Pozytywny wizerunek naszej marki w sieci jest niezwykle wa?ny i daje podobne profity co dobra renoma w ?wiecie rzeczywistym. W internecie równie? istnieje kilka sposobów, dzi?ki którym mo?emy dba? o niego i kreowa? pozytywny odbiór. Poni?ej informacje, o czym warto pami?ta?, je?li chcemy by? dobrze odbierani w sieci.

Sprawd? jak kszta?towa? pozytywny wizerunek w sieci!

 

Strona internetowa i profile w social mediach

Pierwszym sposobem, który pomaga stworzy? pozytywny wizerunek w sieci, jest strona internetowa oraz profil w social mediach. S? one nasz? wizytówk?, wi?c warto, aby by?y kompletne, poprawne oraz zawiera?y ciekaw? i przydatn? tre??. W tych miejscach mo?emy publikowa? równie? warto?ciowy content dla odbiorców, przedstawia? ofert? czy prowadzi? sprzeda?. Je?li profile i witryna b?d? budzi?y zaufanie, automatycznie wizerunek naszej marki w sieci b?dzie pozytywny.

(Nie) Nachalne reklamy

Kolejnym elementem, jaki wp?ywa na nasz wizerunek w sieci, s? reklamy. Je?li chcemy by? odbierani pozytywnie w sieci, warto wybiera? odpowiednie formy reklamy i promocji. Je?li b?dziemy korzystali z nachalnych reklam displayowych w w?tpliwej jako?ci programach reklamowych, nasze reklamy b?d? wyskakiwa?y na ca?e okno przegl?darki u?ytkownika czy b?d? uniemo?liwia?y korzystanie z portali. Warto przy reklamach displayowych korzysta? np. z renomowanych programów reklamowych takich jak Google Ads. Warto te? zrezygnowa? z e-mail marketingu cz?sto odbieranego za spam na rzecz artyku?ów sponsorowanych, ciekawych reklam graficznych na FB czy p?atnych wyników wyszukiwania, które nie s? odbierane negatywnie.

Akcje pozytywnie spo?eczne

Na wizerunek w sieci du?y wp?yw ma tak?e nasze zachowanie. Wbrew pozorom nasza firma jest równie? obserwowana w sieci i wiele osób np. naszych obecnych klientów zna nasze dzia?ania w internecie. Warto zatem bra? udzia? w akcjach spo?ecznie pozytywnych takich jak np. zbieranie funduszy na szczytny cel, organizowanie webinariów i wirtualnych spotka? czy przeznaczanie 1 z? na cele ekologiczne. Aktywno?? taka z pewno?ci? jest pozytywnie odbierana i warto to wykorzysta?.