Porady prawne: jak rozwieść się z klasą?

Jeśli chcemy, by sąd orzekł rozwód, jeden z małżonków musi wnieść pozew rozwodowy. Można go wnieść w formie pisemnej w wydziale rodzinnym lub cywilnym w Sądzie Okręgowym. Pamiętajmy, że może go złożyć zarówno żona, jak i mąż.

Porady prawne: jak rozwieść się z klasą?

Jakie elementy musi zawierać pozew rozwodowy?

Porady prawne Kraków są niezwykle przydatne, gdy chcemy złożyć pozew o rozwód, ale nie wiemy, jak to zrobić. Pozew musi się składać z następujących elementów:

  • Określenie sądu-wskazujemy odpowiedni miejscowo Sąd Okręgowy.
  • Określenie stron-wskazujemy stronę wznoszącą pozew i stronę pozwaną.
  • Rodzaj pisma-pismo oznaczamy “pozew o rozwód”.
  • Wskazanie żądania-rozwód ze wskazaniem winy lub bez wskazania winy.
  • Uzasadnienie-przedstawiamy dowody na poparcie swoich twierdzeń.
  • Podpis-składamy własnoręczny podpis na wszystkich wnoszonych egzemplarzach.

Właściwy sąd

Po prawej stronie wpisujemy adres sądu okręgowego, właściwego do rozpatrzenia pozwu sądowego. Zwracamy tutaj uwagę na ostatnie wspólne miejsce zamieszkania małżonków. Pod warunkiem, że przynajmniej jeden z małżonków wciąż tam mieszka lub przebywa. Jeżeli małżeństwo nie miało wspólnego miejsca zamieszkania albo żaden małżonek już tam nie mieszka ani nie przebywa, pozew składamy do sądu okręgowego właściwego dla miejsca zamieszkania osoby pozwanej. Jeśli jednak nie możemy ustalić miejsca zamieszkania pozwanego lub nie mieszka w Polsce, pozew składamy w sądzie właściwym dla miejsca zamieszkania powoda. Pamiętajmy, że właściwość sądu ma charakter wyłączny.

Pozwany i powód

W pozwie rozwodowym musimy wskazać strony postępowania rozwodowego. Określamy więc powoda (małżonek wnoszący pozew i domagający się rozwodu) i pozwanego (małżonek, z którym powód zamierza się rozwieść). Należy zawrzeć dokładne dane obu małżonków: imię, nazwisko, numer PESEL i dokładny adres pobytu.

Pismo

W pozwie koniecznie zaznaczamy rodzaj pisma, które wnosimy do sądu. Wpisujemy w nim konkretny tytuł “Pozew o rozwód bez orzekania o winie” lub “Pozew o rozwód z orzekaniem o winie”.

Wskazanie żądania

W pozwie powód musi dokładnie określić swoje żądania. Przede wszystkim musi podać, czy stara się o rozwód z orzeczeniem o winie jednego małżonka, obojga małżonków lub bez orzeczenia o winie. Jeśli do pozwu nie zostanie doręczony wniosek o zaniechanie orzekania o winie, sędzia jest zobowiązany orzec, czy i który z małżonków jest odpowiedzialny za rozkład pożycia.

Uzasadnienie pozwu

Musimy uzasadnić pozew. Wskazujemy okoliczności zawarcia małżeństwa i przyczynę złożenia pozwu. Zwięźle i dokładnie należy opisać, w jaki sposób doszło do rozkładu pożycia małżeńskiego.  Opisujemy, dlaczego i kiedy doszło do trwałego i rozkładu pożycia. Wskazujemy, że między małżonkami nie ma już więzi małżeńskiej. Określamy, kiedy zanikła więź fizyczna, uczuciowa i gospodarcza. Przedstawiamy też dowody uzasadniające twierdzenia w pozwie. Mogą to być dowody z dokumentów, zeznania małżonków i świadków. Jeśli małżonkowie mają wspólne, niepełnoletnie dzieci, należy podać ich imiona, nazwiska i datę i miejsce urodzenia. Należy podać szczegóły władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi i obowiązku alimentacyjnego.

Porady prawne: jak rozwieść się z klasą?

Podpisy

Powód lub adwokat występujący w jego imieniu jest zobowiązany do złożenia własnoręcznego podpisu na obu egzemplarzach pozwu rozwodowego.