P?acz?ce dziecko - jak je uspokoi??

P?acz dziecka jest jego sposobem na sygnalizacj?, ?e dzieje si? co? z?ego. Rodzice staraj? si? ze wszystkich si? ustali? przyczyn?, wyklucza si? wówczas ka?d? po kolei. W przypadku niemowl?t, zazwyczaj chodzi o g?ód, najedzona pociecha ponownie zasypia.

P?acz?ce dziecko - jak je uspokoi??

Przyczyny p?aczu dziecka

Uspokojenie p?acz?cego dziecka to jedno z wyzwa?, które czeka m?odych rodziców. Brak do?wiadczenia powoduje, ?e nie zawsze ma si? skuteczny pomys?. Szanse na uspokojenie niemowlaka jest tym wi?ksza, im szybciej pozna si? przyczyn? p?aczu. Jak si? okazuje s? pewne symptomy, które mog? stanowi? podpowiedzi dla opiekunów. Dziecku, które ma ju? kilka miesi?cy mo?e dokucza? kolka lub wyrzynaj?ce si? z?bki. Konsultacja z lekarzem jest wskazana, gdy p?acz jest wyj?tkowo piskliwy i silniejszy w momencie przytulania. Równie powa?nym sygna?em s? problemy z oddychaniem u dzieci. Je?eli ?adne z powy?szych dwóch symptomów nie wyst?puj?, rodzicielskie sposoby powinny by? wystarczaj?ce. Najwa?niejsze jest poznanie reakcji swojego dziecka, po?wi?canie mu du?ej ilo?ci czasu wp?ynie na tempo jego rozwoju.

Sposoby rodziców na uspokojenie pociechy

P?acz?ce dziecko powinno si? wyj?? z ?ó?eczka, wózka i przytuli?, aby mog?o poczu? si? bezpiecznie. Wi?kszo?? rodziców w pierwszej kolejno?ci podejmuje prób? uko?ysania male?stwa, które jest czynno?ci? przypominaj?c? dziecku pobyt w brzuszku mamy. Czasami w uspokojeniu p?acz?cego dziecka pomaga zaprezentowanie graj?cej zabawki. Nawet je?li jest w wieku, w którym nie potrafi jeszcze chwyta? przedmiotów, to i tak si? ni? zainteresuje. Mamy cz?sto stosuj? równie? sposób g?askania po buzi, czole, powiekach maluszka, je?eli jest zm?czony – wzrasta prawdopodobie?stwo, ?e do?? szybko za?nie. Pomocne bywa równie? masowanie pleców kolistymi ruchami. W ten sposób wydziela si? wi?cej endorfin, które uspokajaj? dziecko. Podobnie mo?e zadzia?a? zawini?cie pociechy w tak zwany kokon, w którym trudniej mu si? porusza?. Z pewno?ci? poczuje si? bardzo bezpiecznie, zw?aszcza, gdy zdarza si?, ?e niepokoi si? ruchem swoich ma?ych ko?czyn.