Deklaracji woli wsp??pracy ? przemys? spotka? na terenie Krakowa

Ju? nied?ugo min?? 3 miesi?ce od deklaracji woli wspó?pracy na terenie Krakowa. Deklaracja ta dotyczy Centrum Kongresowego ICE, Mi?dzynarodowego Centrum Targowo-Kongresowego EXPO i Tauron Areny. Podpisanie tej deklaracji mia?o miejsce 19 czerwca. Dokument ten powoduje, ?e organizatorzy du?ych wydarze? (kulturalnych, biznesowych i sportowych) nie b?d? mieli problemu ze skorzystaniem z komplementarnej oferty miasta. Mo?na powiedzie?, ?e osoby, które szukaj? miejsca na event w Krakowie, nie maj? powodów do obaw — przemys? spotka? w Krakowie jest silny.

Turystyczny Kraków

Warto odnotowa?, ?e Kraków jest miastem, które wymienia si? w rankingach najcz??ciej i najch?tniej odwiedzanych miast w Europie. Co wa?ne, w 2017 roku Kraków by? cz??ciej odwiedzany ni? w roku poprzednim. Dobrze jeszcze doda?, ?e najwi?cej by?o turystów tradycyjnych (takich, którzy przyje?d?aj? zwiedzi? miasto).
Poza turystami tradycyjnymi s? tak?e tury?ci nastawieni na konkretn? form? wypoczynku. Tacy tury?ci w przypadku Krakowa zwi?zani s? z rozwijaj?c? si? oferta dla turystyki medycznej, pielgrzymkowej czy biznesowej (przyk?adem mo?e by? przyjazd osoby zainteresowanej ofert? turystyczn?).

Wypada tak?e wyra?nie wspomnie?, ?e w historii Krakowa mia? miejsce pewien prze?om. Za taki prze?om nale?y uzna? 2014 rok. By? to rok, w którym dosz?o do zrealizowania inwestycji maj?cych znaczenie strategiczne dla turystyki i kultury. Inwestycje te zwi?zane by?y ze wzmacnianiem funkcji metropolitarnych miasta.
Oprócz tego patrz?c przez pryzmat nowej infrastruktury, która dzieli si? na TAURON Aren?, Centrum Kongresowe ICE i Mi?dzynarodowe Centrum Targowo-Kongresowe EXPO (jedyna prywatna inwestycja), trzeba wyra?nie podkre?li? wzbogacenie oferty miasta.

Niew?tpliwie znaczenie ma te? to, ?e dla przemys?u spotka? Kraków jest atrakcyjnym miastem. Mo?na te? powiedzie?, ?e ca?y kraj jest atrakcyjnym rynkiem. Zreszt? mowa o rynku, który nie tak dawno zosta? odkryty przez stowarzyszenia czy firmy.
W razie w?tpliwo?ci, najlepiej zajrze? do statystyk.

Deklaracji woli wsp??pracy ? przemys? spotka? na terenie Krakowa

Szczegó?y deklaracji

Czas przej?? do szczegó?ów deklaracji. Jak ju? zosta?o powiedziane, zadeklarowana wola wspó?pracy odnosi si? do tworzenia komplementarnej oferty, oferty maj?cej pomóc organizatorom wydarze? biznesowych, kulturalnych i sportowych. W ko?cu komplementarno?? us?ug ma prze?o?enie na odpowiedni potencja? i atrakcyjno?? miasta. Poza tym atutem jest równie? odmienna funkcjonalno??.

Wspó?praca wymaga dzia?a?, których celem b?dzie zachowanie organizacji wydarzenia przez Kraków. Szczególnie chodzi o sytuacj?, w której jaki? obiekt nie ma wolnego terminu b?d? te? brakuje zaplecza (technologicznego i technicznego) lub miejsc.
Tak dotarli?my do polityki rekomendacji. Za jej spraw? organizatorzy maj? mo?liwo?? zapoznania si? z ca?kowit? ofert? trzech obiektów.

Podpisanie deklaracji mia?o miejsce w obecno?ci Andrzeja Kuliga, czyli zast?pcy prezydenta Krakowa w sprawach dotycz?cych polityki spo?ecznej, kultury i promocji miasta. Przedstawicielami obiektów, których dotyczy?a deklaracja, by?y nast?puj?ce osoby: Ma?gorzata Marci?ska (prezes Zarz?du Agencji Rozwoju Miasta SA i operator TAURON Areny), Izabela Helbin (dyrektor Krakowskiego Biura Festiwalowego, które by?o operatorem Centrum Kongresowego ICE), Gra?yna Grabowska (prezes Zarz?du Targi w Krakowie sp. z o.o. i w?a?ciciel Mi?dzynarodowego Centrum Targowo-Kongresowego EXPO) oraz Jacek Gryz?o (wiceprezesa Zarz?du Agencji Rozwoju Miasta SA).