IRL Glasses ? Okulary blokuj?ce reklamy w rzeczywistym ?wiecie

Reklamy w otaczaj?cym nas ?wiecie s? ju? wszechobecne i bombarduj? nas bezwarto?ciowymi tre?ciami. O ile w przegl?darkach internetowych wystarczy zainstalowa? odpowiedni dodatek, który blokuje reklamy, o tyle w ?wiecie rzeczywistym nie jest to ju? takie proste. Z pomoc? przychodz? nam okulary, które blokuj? reklamy na ulicy, a ich dzia?anie na pierwszy rzut oka jest niebywa?e i futurystyczne.

IRL Glasses ? Okulary blokuj?ce reklamy w rzeczywistym ?wiecie

 

Czym s? IRL Glasses?

IRL Glasses to okulary, które blokuj? reklamy w rzeczywisto?ci. S? one wykonane jak normalne — standardowe okulary przeciws?oneczne, które nosimy na co dzie?. Posiadaj? jednak odpowiedni? polaryzacj?, dzi?ki której blokuj? reklamy na ulicy, na któr? patrzymy. Okulary takie powsta?y na ameryka?skim rynku i s? do kupienia w cenie kilkuset z?otych. Obecnie s? to pierwsze wersje okularów, które sta?y si? hitem. Zak?adaj?c je, mo?emy liczy? na to, ?e nie zobaczymy reklam wy?wietlanych na monitorach LCD — okulary dzia?aj? bowiem jedynie na wy?wietlacze typu lcd, oled, amoled itp. Patrz?c na reklamy w takich okularach wy?wietlacze elektroniczne, widzimy jako czarny ekran, tak jakby by? po prostu wy??czony. Takie okulary z pewno?ci? sprawdz? si? w miejscach, gdzie wi?kszo?? reklam wy?wietlana jest cyfrowo.

Jak dzia?aj? IRL Glasses?

Dzia?anie IRL Glasses jest wbrew pozorom niezwykle proste. Do ich wykonania zosta?a u?yta technologia polaryzacyjna, która blokuje promienie na cz?stotliwo?ci, na jakiej wy?wietlaj? obraz wy?wietlacze LCD. Przez okulary widzimy wszystko inne, czyli np. normaln? ulic?, samochody czy drzewa, ale nie widzimy obrazków wy?wietlanych na monitorach lcd. Pewnym minusem mo?e by? blokowanie ekranów, które s? dla nas przydatne i po?yteczne. B?d? to np. ekrany z rozk?adem komunikacji miejskiej czy ekrany biletomatów itp.

Obserwuj technologi?!

Cho? same okulary IRL Glasses to obecnie bardziej gad?et, to technologia, która rozwija si? w zawrotnym tempie, mo?e w najbli?szym czasie zosta? udoskonalona i zaproponowa? nam co? znacznie lepszego. Cena takich okularów to ok. 200 z? i zdecydowanie warto ?ledzi? temat takich gad?etów. Obecnie wiele firm pracuje nad podobnymi rozwi?zaniami, a tworzy? kolejne wersje IRL Glasses, które b?d? bardziej praktyczne i skuteczne wobec innych reklam staraj? si? ich pomys?odawcy.