Czym dok?adnie charakteryzuje si? styl industrialny we wn?trzach?

W dzisiejszych czasach wi?kszo?? z nas stara si? urz?dzi? swoje mieszkanie czy te? dom wed?ug w?asnych upodoba?. Obecnie mamy wiele mo?liwo?ci, poniewa? na rynku pojawia si? coraz wi?cej internetowych i stacjonarnych sklepów, które oferuj? artyku?y przeznaczone do urz?dzania wn?trz. W ostatnich czasach do?? popularnym rozwi?zaniem sta? si? styl industrialny, który narodzi? si? w Stanach Zjednoczonych ju? w latach 50.

Czym charakteryzuje si? styl industrialny?

Styl industrialny to rozwi?zanie, które coraz cz??ciej wykorzystywane jest w ró?nego rodzaju wn?trach. Najpopularniejsz? cech? tych rozwi?za? jest minimalizm. Najcz??ciej wszelkie przestrzenie s? du?e, wysokie oraz otwarte. Styl industrialny bardzo cz?sto nie posiada podzia?u na sypialni?, kuchni? oraz ?azienk?. Z pewno?ci? to rozwi?zanie idealnie sprawdzi si? dla bardziej otwartych i odwa?nych osób. Wszelkiego rodzaju rury oraz kable s? wyeksponowane. Wiele osób decyduje si? równie? na dodanie elementów w formie ceglanych murów, betonowych stropów oraz naprawd? wysokich okien. Styl industrialny wykorzystuje naprawd? proste rodzaje mebli jak sto?y czy te? niewielkie stoliki kawowe. Z pewno?ci? niewielkie drewniane elementy ociepl? charakter wn?trza.

Czym dok?adnie charakteryzuje si? styl industrialny we wn?trzach?

U?yte kolory oraz wzory

Pomieszczenia urz?dzone w stylu industrialnym powinny przede wszystkim charakteryzowa? si? du?? prostot?. Do u?ytych w tym stylu kolorów zalicza si? czer?, szaro?? oraz brudn? biel. Tylko te odcienie b?d? idealnie komponowa? si? z czerwon? ceg?? czy te? betonowymi ?cianami. Styl industrialny polega równie? na wykorzystaniu luster, które optycznie powi?ksz? nasze wn?trze. Do aran?acji pod?ogi mo?na zastosowa? drewniane i postarzane deski lub te? polerowany beton. Styl industrialny zabrania wykorzystywania wszelkiego rodzaju firanek oraz zas?on. Z kolei meble powinny zosta? umieszczone na jednakowej wysoko?ci, co pozwoli zachowa? uczucie ?adu oraz porz?dku. O?wietlenie powinno by? monochromatyczne oraz surowe. W niektórych przypadkach warto równie? zastosowa? pomalowane na ró?ne kolory lampy.