Dlaczego warto nauczy? si? ta?ca towarzyskiego?

Taniec mo?e by? ?wietnym sposobem na sp?dzanie wolnego czasu. Zwi?ksza si?? mi??ni, wp?ywa pozytywnie na nasze ko?ci i samopoczucie. Zobacz, jak wybra? odpowiedni dla siebie styl ta?ca.

Kondycja fizyczna

Taniec to szerokie poj?cie i obejmuje wiele stylów i dyscyplin. Zanim wybierzesz styl, który chcesz trenowa?, musisz rzetelnie oceni? swoje mo?liwo?ci fizyczne. Warto te? wybra? si? na specjalne pokazy ta?ca, dzi?ki czemu ?atwiej podejmiesz ostateczn? decyzj?. Mo?esz marzy? o salsie lub funkowych ruchach, je?li jednak nie ?wiczysz regularnie, spokojniejszy taniec b?dzie zdecydowanie lepszym wprowadzeniem.

 Dlaczego warto nauczy? si? ta?ca towarzyskiego?

?wietna zabawa

Niewiele aktywno?ci fizycznych jest tak radosnych jak taniec. Brak energii, ponuro?? i negatywne nastawienie nie s? dozwolone na parkiecie. Koncentruj?c si? na ta?cu i ruszaj?c w rytm muzyki, mo?esz poprawi? swój nastrój i oderwiesz si? od nieprzyjemnych my?li. Nowicjusze sp?dzaj? du?o czasu na przyswojeniu prawid?owej techniki. Instrukcje s? podawane w energiczny i optymistyczny sposób, a instruktor wspaniale motywuje tancerzy.

Budowanie si?y mi??ni

Je?li b?dziesz ucz?szcza? na zaj?cia regularnie, zbudujesz du?? si?? mi??ni oraz wspaniale uj?drnisz ca?e cia?o, dzi?ki czemu podnoszenie partnerki podczas ta?ca nie b?dzie stanowi?o problemu. Taniec wp?ywa te? pozytywnie na ko?ci i stawy oraz pomaga w ochronie g?sto?ci ko?ci i zmniejsza ryzyko osteoporozy. Co wa?ne, w mniejszym stopniu obci??a kolana ni? jogging lub jazda na rowerze. Je?li masz s?abe kolana lub chcesz stopniowo wdro?y? si? do aktywno?ci fizycznej, zapisz si? na zaj?cia taneczne.

Elastyczno??

To jedna z g?ównych zalet ta?ca towarzyskiego. Najcz??ciej zaj?cia zaczynaj? si? od rozci?gania i rozgrzewki, co jest niezwykle wa?ne, poniewa? w ten sposób mo?esz uchroni? si? przed bolesnymi kontuzjami. Zwi?kszysz równie? zakres ruchu. Sam taniec towarzyski zawiera du?o elementów podczas których rozci?gasz i zginasz cia?o, dlatego im wi?cej ta?czysz, tym bardziej stajesz si? elastyczny.

Zdrowie psychiczne

Taniec towarzyski zmniejsza ryzyko demencji u starszych osób. Poprawia funkcje poznawcze, a szczególnie pami?? przestrzenn?, która jest niezb?dna do nauki ta?ca. Taniec wp?ywa wi?c pozytywnie na nasze zdrowie psychiczne i zmniejsza uczucie samotno?ci u seniorów.

 Dlaczego warto nauczy? si? ta?ca towarzyskiego?

Dodatkowe zalety

Zaj?cia taneczne mo?na zaliczy? do aerobowych. Przyspiesza on metabolizm, w ci?gu zaledwie 30 minut mo?esz spali? 200-400 kalorii. To mniej wi?cej tyle, co 30 minut biegania lub jazdy na rowerze. Spalaj?c dodatkowo 300 kalorii dziennie, mo?esz schudn?? oko?o 0,5 kilograma. Taniec pobudza wyobra?ni? i kreatywno??. Nie tylko pozwala swobodnie porusza? biodrami w rytm muzyki, ale te? uwalnia emocje i pozytywne my?li. Taniec jest czym? naturalnym i dzi?ki niemu mo?esz wyrazi? swoj? osobowo??.

Anga?uj?c si? w jak?kolwiek form? aktywno?ci sercowo-naczyniowej lub tlenowej, poprawiasz zdrowie serca, zmniejszasz ryzyko oty?o?ci i cukrzycy typu 2. Zwi?kszysz tak?e pojemno?? p?uc. Taniec poprawia ogóln? sprawno?? i wytrzyma?o??. Ucz?szczaj?c na zaj?cia, poznasz wielu nowych ludzi maj?cych podobne zainteresowania.

Artyku? powsta? przy wspó?pracy z Atelie - pokazy ta?ca.